Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HUUR EN VERHUUR

 

Betreffende roerende goederen van de PARTYBERG VERHUUR gevestigd te Alverna, verder

aangeduid als verhuurder.

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van alle materialen

van PARTYBERG VERHUUR, met daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met huurder

aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan.

Huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden; de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van

huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan

verhuurder wederom ter beschikking te stellen aan het adres van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk tussen

partijen is overeen gekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde

zal belasten. In het eerste geval reizen de goederen voor risico van de huurder.

 

3. Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal

verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingtermijn te

houden. De bezorgingtermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.

 

4. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen; hij zal gedurende de huurtijd het

gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft

verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken

en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of

Zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar buitenland brengen.

 

5. Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn dan wel

vanwege verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.

In het bijzonder voor stroomaggregaten is de huurder verplicht om een aardleiding aan elk aggregaat te

monteren alsmede een schakelaar of automatisch signaal te monteren met automatische stroomuitschakeling,

overeenkomstig de voorschriften van de arbeidsinspectie.

 

6. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden,

het gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van verhuurder, dan worden

de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Ook brandstof, oliën enz.

zijn voor rekening van huurder.

 

7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan ontstaan tijdens de

Huurtijd, tenzij deze hem in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden.

Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Alles wat door of

vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor het eigendom van

verhuurder. Indien het gebrek of schade aan het gehuurde buiten schuld of risico van huurder is

ontstaan, heeft huurder recht op vervanging daarvan gedurende de verdere duur van de overeenkomst,

mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.

 

8. Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde

tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, brand, of welke andere oorzaak dan ook, tenzij hij

aantoont, dat het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het gehuurde is te wijten aan c.q. voor risico van

verhuurder behoort te komen. Huurder is verantwoordelijk voor het controleren dat de juiste brandstof,

oliën of smering worden gebruikt en toegepast en zal er tevens op toezien dat het voorgeschreven peil

van oliën of smering steeds gehandhaafd blijft. Schade ontstaan door foutieve brandstof, oliën of

Smering, alsmede schade ontstaat door een tekort aan oliën, brandstof of smering is volledig voor

rekening van huurder.

 

9. Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde goederen, alsmede het niet of niet goed

functioneren van de verhuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en\ of

schadevergoeding voor zover er spraken is van overmacht aan de zijde van de verhuurder. Dit recht

bestaat evenmin in geval van onoordeelkundig gebruik van de verhuurde goederen, zulks ter

beoordeling van verhuurder. Verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor directe schade. Voor

indirecte schade, waaronder bedrijf- en gevolgschade, is verhuurder slechts aansprakelijk voor zover

die in redelijkheid voor zijn rekening dient te komen.

De schadevergoeding waartoe verhuurder gehouden is, wordt zowel voor directe als voor indirecte

schade beperkt tot een maximum van € 100.000,--.

 

 

10. Indien huurder niet in staat is, om weke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huur

wederom ter beschikking van verhuurder te stellen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder

te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het verhuurde.

 

11. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door de

verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen

huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende

reparaties. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder

terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft

voldaan.

 

12. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven zijn voor rekening van

Huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan

wettelijke en ander voorschriften van overheidswege.

 

13. Eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan voorschriften of van

overtredingen van wettelijke bepalingen komen voor rekening van huurder.

 

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meerdere

bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal

beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de aan

hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder surséance van betaling

aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele

wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde

termijn, of door het enkele verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats vinden van één der

gemelde omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze, oftewel onmiddellijk betaling van de

verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de onderhavige huurovereenkomst

onmiddellijk te ontbinden en de in de huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen,

onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te

vorderen.

 

15. Huurder verbindt zich, verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op

huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn

aanvrage om surséance van betaling en onder curatelenstelling, of zijn voornemen om Nederland

metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder

onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen.

 

16. Verhuurder of zijn gemachtigde heeft te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de

door hem aan de huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze te onderzoeken. Huurder is verplicht

aan een en ander zijn medewerking te verlenen.

 

17. Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechterlijke maatregelen, welke

verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht

oordelen.

 

18. De huurovereenkomst eindigt door verloop van tijd, waarvoor zij is aangegaan, behoudens het recht van

verhuurder om de huurovereenkomst te allen tijde terstond te beeindigen, zodra zich een der in

Artikel 14 omschreven gevallen voordoet.

 

19. Bij beeindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het

verhuurde in dezelfde staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd terug leveren

aan verhuurder. De teruglevering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van

de verhuurde materialen. Verhuurder zal aanstonds na de teruglevering de gehuurde materialen

inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave

doen van manco en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te

herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen

voor rekening van huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

 

20. Ook in geval van toegestane verhuur, ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal huurder

onverminderd gehouden blijven tot nakoming van de hierboven omschreven verplichtingen en

aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen.

In alle gevallen, waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent

huur en verhuur gelden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

21. Betalingsvoorwaarden:

a. Bij huurovereenkomsten met een kortere duur van 4 weken wordt gefactureerd bij het einde van de

overeenkomst. Bij huurovereenkomsten voor langer dan 4 weken,wordt vierwekelijks gefactureerd.

b. Betalingen dienen te geschieden á contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

22. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 %

per maand, te rekenen vanaf 30 dagen na de factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke

incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten

worden gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 250,--.

 

23. In geval van niet tijdige betaling is PARTYBERG VERHUUR bevoegd de nakoming van al haar

verdere verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.